RETURNS (PREKIŲ GRĄŽINIMAS)

Prekių grąžinimo aktas (SPASUSTI NORINT PARSISIŲSTI)

Prekių keitimas ir grąžinimas
1.1. Netinkamos kokybės prekės grąžinamos ir keičiamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ naujos redakcijos (patvirtinta 2012 m. kovo 15 d. Nr. 4-243) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420479&p_query=&p_tr2=2) ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“, naujos redakcijos (patvirtinta 2011 m. gruodžio 23 d. Nr. 4-959) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415995&p_query=&p_tr2=2) numatyta tvarka.

1.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 6.1. punktu, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. parduotuvės kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

1.3. Pirkėjui grąžinant netinkamos kokybės prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

1.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

1.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

1.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

1.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

1.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

1.3.6. pirkėjas nekokybišką prekę gali grąžinti per 14 dienų nuo jos gavimo.

1.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 6.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

1.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

1.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą, tuo atveju, kai užsakytas skubus pristatymas.

1.7.Pirkėjo įsigyta kokybiška kosmetikos prekė , Pirkėjo reikalavimu nekeičiama ir reikalavimas grąžinti už ją sumokėtus pinigus  yra netenkinamas  vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ naujos redakcijos (patvirtinta 2012 m. kovo 15 d. Nr. 4-243) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420479&p_query=&p_tr2=2) ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“, naujos redakcijos (patvirtinta 2011 m. gruodžio 23 d. Nr. 4-959) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415995&p_query=&p_tr2=2) numatyta tvarka.

1.8. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu: info@rebeautybox.com ar kontaktiniais telefonais Nr.  +370 673 36630.

RETURNS

Product exchange and return
1.1. Suitable special quality goods – weapons, arms and ammunition for which authorization is required to acquire, is unchanged and not returned in accordance with LR CK XVIII1 and the provisions of section 2014 of the Government. 22 July. Order no. 738 ,, On approval of retail regulation. 
1.2. All other goods sold weaknesses are, faulty goods replaced and returned in accordance with the provisions of the Republic of Lithuania CKXVIII1skyriaus. 
1.3. To return the product (s) based on the Ministry of Civil Code Article 6.22810, the buyer can do it within 14 (fourteen) days from the date of delivery to the Purchaser by filling  Product return act . 
1.4. Returning the goods to the Buyer, subject to the following conditions:
1.4.1. returned item must be in its original orderly packaging (with manual and warranty card, if they were presented with the product); 
1.4.2. item must be intact; 
1.4.3. item must be unused, merchantable (intact labels and protective films, etc.). (This paragraph shall not apply in the case of a defective product returned); 
1.4.4. returned item must be of the same designs as those buyer received it; 
1.4.5. returning the items necessary to provide the proof of purchase. 
1.5. Returning the goods must be presented invoice, which was obtained together with consignment or other goods from the Seller the purchase document
1.6. The seller has the right not to accept returned goods the buyer if the buyer fails to comply with the procedure for returning the goods. 
1.7. Returned goods seller undertakes to the Purchaser money for the returned item transfer only after the returned goods assessment. Cash only credited to the payer’s account no later than 14 (fourteen) of receipt of the goods. The cost of return paid by the Purchaser .. 
1.8. The return received the wrong item and / or a defective product, Seller agrees to take back the goods and replace them with similar goods are appropriate. In the case where the seller does not have a suitable replacement goods, the buyer returned the amount paid. 
1.9. For returned goods The buyer is responsible for completeness.
1.10. Buyers all messages and questions sent and otherwise contacted a friend. Email: info@rebeautybox.com or contact phone number. +370 673 36630.