PIRKIMO TAISYKLES

www.rebeautybox.com (toliau – Įmonė, arba mes), įmonės individualios veiklos nr: 720110, registracijos adresas K.Ulvydo 11-81, Vilnius, kontaktiniai telefono Nr.  +370 67336630,  elektroninio pašto adresas: rebeautybox@gmail.com

Prekių pirkimo – pardavimo www.rebeautybox.com elektroninėje parduotuvėje taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi www.rebeautybox.com elektroninėje parduotuvėje (toliau – „ www.rebeautybox.com “) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka www.rebeautybox.com parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi www.rebeautybox.com parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  1.2. El. parduotuvėje www.rebeautybox.com prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia www.rebeautybox.com , registracijos adresas: K.Ulvydo 11-81, Vilnius, kontaktiniai telefono Nr.  +370 67336630, elektroninio pašto adresas: rebeautybox@gmail.com. (toliau – „Pardavėjas“).
  1.3. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis www.rebeautybox.com elektroninėje parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis www.rebeautybox.com elektroninės parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis www.rebeautybox.com parduotuve ir joje pirkti turi teisę: 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
  1.4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti www.rebeautybox.com parduotuvėje.
  1.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia www.rebeautybox.com parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.
  1.6. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo www.rebeautybox.com parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių www.rebeautybox.com parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių www.rebeautybox.com parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
  1.7. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant www.rebeautybox.com parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
  1.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  1.9. Pardavėjas, atsižvelgdamas į www.rebeautybox.com parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių.
  1.10. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi www.rebeautybox.com parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas www.rebeautybox.com parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti www.bumba.lt parduotuvės ar Pardavėjo vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.
  1.11. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti www.rebeautybox.com parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.
  1.12. Pardavėjas šiuo informuoja, patvirtina ir garantuoja Pirkėjui, kad jis kaip pardavėjas yra įgaliotas parduotuvėje www.rebeautybox.com organizuoti, vykdyti Pardavėjui priklausančių prekių prekybą ir teikti Pirkėjui su tokių prekių prekyba susijusias kitas paslaugas, kaip nurodyta šiose Taisyklėse.
 2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas
  2.1. Pirkėjas gali pirkti www.rebeautybox.com elektroninėje parduotuvėje šiais būdais:
  2.1.1 internetu užsiregistruodamas www.rebeautybox.com elektroninėje parduotuvėje;
  2.1.2 internetu nesiregistruodamas www.rebeautybox.com elektroninėje parduotuvėje;
  2.1.3 pateikęs užsakymą el. paštu: rebeautybox@gmil.comar telefonais: +370 67336630.
  Registruojantis, registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.
  2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
  2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis www.rebeautybox.com parduotuve ir joje pirkti. Pirkėjas vėl įgyja galimybę pirkti tik iš naujo užsiregistravęs www.rebeautybox.com  parduotuvėje.
  2.4. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie www.rebeautybox.com parduotuvės Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (Pirkėjo vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie www.rebeautybox.com parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei www.rebeautybox.com teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo pasikeisti prisijungimo duomenis. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie www.rebeautybox.com parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.
  2.5. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi www.bumba.lt parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.
  2.6. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra pilnametis (Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais), vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis www.rebeautybox.com parduotuvės paslaugomis.
  2.7. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir anketoje pažymint atitinkamus laukus.
 3. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka
  3.1. Prekių kainos www.rebeautybox.com parduotuvėje ir suformuotame užsakyme Eurais su PVM.
  3.2. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis www.rebeautybox.com parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.
  3.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
  3.3.1. Už perkamas prekes atsiskaitoma per paysera.lt sistemą (pasirinkę šį mokėjimo būdą Jūs per paysera.lt sistemą būsite nukreipti į Jūsų banką ir iškarto galėsite atlikti atsiskaitymą už prekes, o pinigai pervedami nedelsiant). Paysera.lt bendradarbiauja su didžiausiais šalies bankais, taigi Jūs galite atsiskaityti per paysera.lt jei esate nors vieno banko klientas. Tai saugaus apmokėjimo garantas. Paysera.lt sukūrė jį tam, kad Jūs galėtumėte būti užtikrinti apmokėjimo būdų gausa ir saugumu atsiskaitant internetu.
  3.3.2. Atsiskaitymas banko pavedimu naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.
  Reda Saveikyte

Sąskaitos Nr. LT277300010121858633
AB SWED bankas
Mokėjimo paskirtis: sąskaitos faktūros numeris.
Mokėjimas privalo būti atliktas per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo užsakymo patvirtinimo sistemoje. Kitu atveju užsakymas yra atšaukiamas.
Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
3.4. Pirkėjas, jei jis yra juridinis asmuo, turi teisę atsiskaityti už prekes apmokant pateiktą išankstinę sąskaitą (susisiekus su www.rebeautybox.com  el. paštu: rebeautybox@gmail.com). Gavęs išankstinę sąskaitą Pirkėjas pinigus perveda į Pardavėjo sąskaitą išankstinėje sąskaitoje nurodytu terminu. Pirkėjui neapmokėjus išankstinės sąskaitos joje nurodytu terminu prekių užsakymas nėra vykdomas. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

 1. Prekių komplektavimas ir pristatymas
  4.1. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas 2 Eur su PVM mokestis. Prekės pristatomos į visus Lietuvos miestus ir gyvenvietes (siuntos pristatymui į Kuršių Neriją taikomas papildomas mokestis, dėl pristatymo į Kuršių Neriją kreipkitės: rebeautybox@gmail.com). Pirkėjas gali pasirinkti šiuos prekių pristatymo būdus:
  4.1.1. Prekiu pristatymas registruotu Pastu ( Kaina 2 Eur)
  4.1.2. Prekių pristatymas į Omniva paštomatą (kaina 2.50 Eur ).
  Pasirinkus prekių pristatymą į Omniva paštomatą, didžiausias leistinas tokios siuntos svoris – 30 kg. Didžiausi leistini išmatavimai: plotis – 38 cm, ilgis – 64 cm, aukštis – 39 cm. Jei Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti per siuntų savitarnos terminalą (Paštomatą), sistemoje privaloma pasirinkti Pirkėjo pageidaujamą terminalą. Siunta iš Omniva paštomato turi būti atsiimta per 7 (septynias) kalendorines dienas.
  Dėl pristatymo į užsienį susisiekite su mumis prieš apmokėdami prekių užsakymą. Informacija susisiekimui:
  el. paštas: rebeautybox@gmail.com
  4.2. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos www.rebeautybox.com parduotuvės sistemoje Pirkėjo užregistruotu adresu, pasirinkus pristatymą į Paštomatą – į nurodytą terminalo adresą.
  4.3. Tuo atveju, kai Pirkėjo www.rebeautybox.com parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  4.4. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas registruodamasis www.rebeautybox.com LT parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai Pardavėjas turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį.
  4.5. Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.
  4.6. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.
  4.7. Lietuvos teritorijoje prekės pristatomos nuo dviejų iki septynių darbo dienų laikotarpyje nuo mokėjimo už prekes gavimo dienos.
  4.8. Pardavėjas neatsako už uždelsimus, atsiradusius dėl mūsų partnerių, šiuo atveju transporto įmonių ir tiekėjų, pristatymo bėdų. Atitinkamai tiekimo ir paslaugų teikimo terminai pailgėja dėl aplinkybių, kurios nepriklauso mūsų kompetencijai.
 2. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
  5.1. Visų www.rebeautybox.com parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.
  5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad www.rebeautybox.com parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas dėl pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet pardavėjas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.
  5.3. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už www.rebeautybox.com elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
 3. Prekių keitimas ir grąžinimas
  Netinkamos kokybės prekės grąžinamos ir keičiamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ naujos redakcijos (patvirtinta 2012 m. kovo 15 d. Nr. 4-243) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420479&p_query=&p_tr2=2) ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“, naujos redakcijos (patvirtinta 2011 m. gruodžio 23 d. Nr. 4-959) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415995&p_query=&p_tr2=2) numatyta tvarka.

6.1. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių
6.2. punktu, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. parduotuvės kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

6.3. Pirkėjui grąžinant netinkamos kokybės prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

6.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

6.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

6.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

6.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

6.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

6.3.6. pirkėjas nekokybišką prekę gali grąžinti per 14 dienų nuo jos gavimo.

6.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 6.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

6.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

6.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą, tuo atveju, kai užsakytas skubus pristatymas.

6.7.Pirkėjo įsigyta kokybiška kosmetikos prekė , Pirkėjo reikalavimu nekeičiama ir reikalavimas grąžinti už ją sumokėtus pinigus  yra netenkinamas  vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ naujos redakcijos (patvirtinta 2012 m. kovo 15 d. Nr. 4-243) (
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420479&p_query=&p_tr2=2) ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“, naujos redakcijos (patvirtinta 2011 m. gruodžio 23 d. Nr. 4-959) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415995&p_query=&p_tr2=2) numatyta tvarka.
6.8. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu: rebeautybox@gmail.com ar kontaktiniais telefonais Nr.  +370 67336630.

 1. Apsikeitimas informacija
  7.1. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu: rebeautybo@gmail.com ar kontaktiniais telefonais Nr.  +370 673 36630.
 2. Baigiamosios nuostatos
  8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  8.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
  8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  8.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).

 

TERMS & CONDITIONS

www.rebeautybox.com (hereinafter – the Company or we), company code 720110,  address K.Ulvydo 11-81, Vilnius, contact telephone number. +370 67336630, e-mail address: rebeautybox@gmail.com .

Supply contracts – rebeautybox.com online shop rules

 1. General Provisions
  1.1. These supply contracts – rules (hereinafter – the “Rules”) establish that common www.rebeautybox.com online store(hereinafter – ” www.rebeautybox.com) conditions. The rules are applied when the buyer chooses, orders and purchases www.rebeautybox.com store offering goods or otherwise use any www.rebeautybox.com shop services. 
  1.2.  www.rebeautybox.com store goods trade organized, carried out and related services provided by the Purchaser rebeautybox.com, registration address: K.Ulvydo 11-81, Vilnius, legal entity code 720110, contact telephone number. +370 67336630, e-mail address: rebautybo@gmail.com. (hereinafter – “the Seller”). 
  1.3. Buyer in these Regulations means any person who purchases rebeautybox.com electronic store or making use of other electronic rebeautybox.com Services (hereinafter – “the Purchaser”). Use www.rebeautybox.com shop and buy it have the right to: 1) capable natural person, the person who has attained the age of majority, which is not limited to insanity in court; 2) a minor from fourteen to eighteen years of age who have parents or guardians, except when it is emancipated; 3) a legal person; 4) all of the above mentioned persons duly authorized representatives.
  1.4. By registering or placing an order buyer unconditionally confirms that he has the right to buy www.bumba.lt store.
  1.5. Along with the goods ordered by the Purchaser of the Rules is between the buyer and the seller made a contract and both parties are legally binding document. A contract is concluded, the buyer form and submit www.rebeautybox.com store goods in order, the rules laid down and carry out the payment terms specified by the Buyer and Seller sends the e-mail confirmation that the buyer’s order is accepted.
  1.6. Buyer shall not be able to provide the ordering www.rebeautybox.com store, if he is not familiar with the rules and (or) does not agree with them. In cases where the buyer does not agree with the rules or some part of them, it should not order goods www.rebeautybox.com store. Buyer ordering goods store www.rebeautybox.com considered that the buyer has read and unconditionally accept the terms. 
  1.7. The seller reserves the right to modify, amend or supplement the Rules. Buyer www.rebeautybox.com shopping store subject to the rules in force at the time of booking, so buyers are recommended to the Terms of access each time shopping.
  1.8. The seller does not assume any risk or responsibility is on her unconditionally released, if the buyer partially or completely unfamiliar with the rules, although he has been given such an opportunity. 
  1.9. The seller, having regard to the www.rebeautybox.com stores the technical capacity, has the right to limit the number of registered customers. 
  1.10. Seller has the right without notice to restrict the use of the buyer www.rebeautybox.com Services or revoke the registration of the buyer if the buyer www.rebeautybox.com shop uses in violation of these Rules, trying to hurt www.rebeautybox.com shops or sellers of ongoing orders, employment and stability ( or) security.
  1.11. Seller may suspend or terminate www.rebeautybox.com store operations, with prior notification to the buyer. In the event of force majeure (force majeure) circumstances, the seller has the right to suspend performance of the contract by force majeure (force majeure) circumstances of the disappearance, notifying the buyer of the suspension order. If the buyer obsolete subsequent execution of the contract, then the buyer has the right to withdraw from the contract by giving notice to the Seller. Seller shutdown activities, but with the possibility to fulfill orders approved, all rights and obligations provided in these rules or applicable laws relating to the already performed or to existing contracts remain in force.
  1.12. The seller is informed, confirms and guarantees to the Buyer that he as the seller is authorized to store www.rebeautybox.com organize and execute the Seller the goods trade and to provide the buyer with such goods other trade-related services, as set out in these Rules.
 2. Registration and processing of personal data
  2.1. Buyers can purchase www.rebeautybox.com online store in the following ways: 
  2.1.1 www.bumba.lt registering online electronic store; 
  2.1.2 www.bumba.lt Internet without registering online shop; 
  2.1.3 place orders e. Email: rebeautybox@gmail.com or by phone: +370 67336630 
  registration, the registration form must be made following the Buyer’s personal data: name, address, e-mail address, which will be delivered by a phone number, and other products the delivery of the necessary data. Legal entity authorized representative instead of the name of a legal person shall submit the name.
  2.2. The buyer is responsible for the registration form that the data are accurate, correct and complete. If a change in the buyer registration form, the data must be immediately updated. The seller will in no case will not be responsible for damage caused by the Purchaser and (or) third parties due to the Buyer pointed out that false and (or) incomplete personal data or did not change or add data will be changed. 
  2.3. The buyer shall have the right at any time free registration data to modify, add or delete your registration. For revocation, the Buyer loses access to www.rebeautybox.com store and buy it. The buyer acquires the opportunity to buy back only re-registered www.rebeautybox.com store.
  2.4. By registering buyer creates individual login information (username and password) and undertake to keep them secret and not to disclose to any third party. In order to minimize unauthorized access to www.rebeautybox.com  shops on behalf of the buyer risk, it is recommended to create a complex, hard-predictable password (recommended password composed of at least 8 characters, using upper and lower case letters, numbers and punctuation marks, avoid easily predictable words (Buyer name and so on.), and (or) number (eg. birth date) and so on.), and change it at least every 6 (six) months. The buyer is responsible for the online-created data and the complexity of their preservation, as well as for any activities (data transmission, the purchase orders, user comments, etc.), who conducted online store www.rebeautybox.com individual buyer’s name and password. If www.rebeautybox.com services are provided by a third party which joins an online store using the login Buyer, Seller of this person as the Buyer. If the Buyer loses login information, it must change the login information. The seller can not be and will not be held responsible for damage caused by the buyer, a third party connected to www.rebeautybox.com stores using the buyer’s credentials. The seller of this person as the Buyer. If the Buyer loses login information, it must change the login information. The seller can not be and will not be held responsible for damage caused by the buyer, a third party connected to www.rebeautybox.com stores using the buyer’s credentials. The seller of this person as the Buyer. If the Buyer loses login information, it must change the login information. The seller can not be and will not be held responsible for damage caused by the buyer, a third party connected to www.rebeautybox.com stores using the buyer’s credentials.
  2.5. Buyer’s personal data will be handled in accordance with  our Privacy Policy. If the buyer www.rebeautybox.com Services shall be considered that he agrees with the buyer’s personal data and confirm that all the information and personal data is correct and current.
  2.6. Buyer’s personal data will be used to identify the buyer, determining whether the buyer and the person to whom the goods are delivered, is an adult (Lithuanian legal cases), the sale of goods and delivery, issuing records by returning overpayments and (or) money for the purchaser to return the goods , administration of the arrears, the other from the purchase and sale agreement resulting obligations and ensuring the buyer the opportunity to make use of other www.rebeautybox.com services. 
  2.7. Buyer’s personal data will be processed for direct marketing purposes only with the consent of the buyer. Buyer’s consent expressed by filling in the registration form and questionnaire marking the appropriate fields.
 3. Product price and payment arrangements
  3.1. Prices of goods store www.rebeautybox.com and formed the Order in Euros with VAT. 
  3.2. Products are sold to the Purchaser prices at the www.rebeautybox.com store at the time of reservation. 
  3.3. The buyer pays for the goods in one of the following methods: 
  3.3.1. For the purchase of goods are settled through paysera.ltsystem (this payment method you through paysera.lt system will be directed to your bank and immediately be able to make payment for the goods and the money is transferred immediately). Paysera.lt cooperate with the country’s largest banks, so that you can pay through paysera.lt if you are any one bank customer. It is a safe guarantee of payment. Paysera.lt designed it so that you can be assured an abundance of payment methods and security when paying online. 
  3.3.2. Payment by bank transferthrough online banking – is a pre-payment when the buyer transfers money to a friend. store bank account. 

Reda Saveikyte
Company code 720110
Account No. LT277300010121858633
AB SWED Bank
Bank Code 73000
Payment: invoice number. 
Payment must be made within 48 (forty eight) hours after the order confirmation system. Otherwise, the order is canceled. 
Responsibility for payment of the buyer at the time of data security in this case lies with the relevant bank, as all cash transactions are bank e-banking system.
3.4. The buyer, if he is a legal person, has the right to pay for goods and payment of the preliminary account (contact www.rebeautybox@gmail.com to a friend. Email: rebeautybox@gmail.com ). After receiving the preliminary invoice buyer transfers the money to the Seller’s account forma invoice to a time limit. Buyer fails to pay the pre-account within the specified time limit trade order is executed. Responsibility for payment of the buyer at the time of data security in this case lies with the relevant bank, as all cash transactions are bank e-banking system.

 1. Product gathering and delivery
  4.1. The delivery service applies 2 Eur with VAT tax. The goods are delivered to all Lithuanian cities and settlements (delivery to the Curonian Spit subject to an additional charge for delivery to the Curonian Spit, please contact: rebeautybox@gmail.com). Buyers can choose from the following delivery methods: 
  4.1.1. Standard Worldwide Shipping Registered Post office. Cost 5eur.

Purchase orders are processed within 1 day after receipt of payments. It will take 7-15 working days for your parcel to reach you. 

4.1.2. Delivery to Omniva paštomatą (2.50 EUR). Just in Lithuania.
Selecting the delivery of goods to Omniva paštomatą, the maximum allowable gross weight – 30 kg. Maximum dimensions: width – 38 cm, length – 64 cm, height – 39 cm. If the Purchaser is obliged to take back the goods during the self-service parcel terminal (Paštomatą), the system required the buyer to select the desired terminal. The consignment of Omniva paštomato must be withdrawn within 7 (seven) calendar days. 
For delivery abroad contact with us before paying the order for goods. Information Contact: 
E-mail. mail: rebeautybox@gmail.com .
4.2. Buyer ordered goods are delivered www.rebeautybox.com system stores the buyer registered address, select the delivery to Paštomatą – to the address of the terminal. 
4.3. In the event that the buyer www.rebeautybox.com system stores the specified delivery address buyer or recipient is not found, the seller has the right to issue the goods to any other address specified contained an adult person, and the Purchaser has no right to the Seller any claims for delivery ill.
4.4. If the goods delivery is impossible due to the fault of the buyer or the buyer of circumstances (Buyer E registering www.rebeautybox.com store system has given a wrong address to the address buyer or recipient is not found, the person receiving the goods is a minor, by an invalid identity document, or refused to provide personal document (when the seller has the goods to make sure the person receiving the age according to applicable legislation), repeatedly goods are not sent (unless the buyer pays for the additional re-delivery of goods), and pre-pay the money for the goods returned after deducting delivery charge.
4.5. Buyer consignment without checking condition of the goods delivered completeness and latch the data on the batch irregularities, the consignment is considered to be appropriate and delivered intact. 
4.6. In cases where the goods at the time the Buyer observes that the consignment does not contain a proper quantity or the product does not comply with the goods ordered, and it is not indicated on the invoice, delivery note or other transfer of the lot – the adoption of the document, the buyer must immediately (delivery time) to inform the Seller. When a buyer finds that the goods delivered are of inadequate quality, it does not accept faulty goods and have them return the courier, and the return of goods and the reason for the fact noted on the invoice, delivery note or other transfer of the lot – or for the return of goods in the document.
Under 4.12. Lithuanian territory the goods are delivered from two to seven working days in the period of payment for the goods receipt. 
4.7. Seller is not responsible for delays caused by our partners, in this case, the transport companies and suppliers, delivery of trouble. Accordingly, supply and service terms increases due to circumstances beyond our competence.

 1. Product quality and guarantee shelf life
  5.1. In www.bumba.lt online store of goods sold to the general features of each item description. For information about the products’ characteristics (its correctness) the responsibility of producers of goods and (or) importers and the Seller is solely responsible for the proper presentation of this information (transfer) to consumers, unless the law provides otherwise.
  5.2. Seller is not responsible for the fact that www.rebeautybox.com online store the products of their color, shape or other parameters may not match the actual size, shape and color of the buyer used a display (monitor) features or other technical reasons, also taking into account reasonably possible appearance inconsistencies. If the product color, size or shape mismatch caused by the seller or its related third party action, then the dealer is responsible for the appearance of the product possible discrepancies. 
  5.3. Seller certifies that are responsible for www.rebeautybox.com online store ordered goods sale and purchase of goods proper delivery, quality of goods, the repayment terms of the proper execution and other statutory seller’s rights and obligations are implemented.
 2. Product exchange and return
  6.1. Suitable special quality goods – weapons, arms and ammunition for which authorization is required to acquire, is unchanged and not returned in accordance with LR CK XVIII1 and the provisions of section 2014 of the Government. 22 July. Order no. 738 ,, On approval of retail regulation. 
  6.2. All other goods sold weaknesses are, faulty goods replaced and returned in accordance with the provisions of the Republic of Lithuania CKXVIII1skyriaus. 
  6.3. To return the product (s) based on the Ministry of Civil Code Article 6.22810, the buyer can do it within 14 (fourteen) days from the date of delivery to the Purchaser by filling  Product return act
  6.4. Returning the goods to the Buyer, subject to the following conditions:
  6.4.1. returned item must be in its original orderly packaging (with manual and warranty card, if they were presented with the product); 
  6.4.2. item must be intact; 
  6.4.3. item must be unused, merchantable (intact labels and protective films, etc.). (This paragraph shall not apply in the case of a defective product returned); 
  6.4.4. returned item must be of the same designs as those buyer received it; 
  6.4.5. returning the items necessary to provide the proof of purchase. 
  6.5. Returning the goods must be presented invoice, which was obtained together with consignment or other goods from the Seller the purchase document
  6.6. The seller has the right not to accept returned goods the buyer if the buyer fails to comply with the procedure for returning the goods. 
  6.7. Returned goods seller undertakes to the Purchaser money for the returned item transfer only after the returned goods assessment. Cash only credited to the payer’s account no later than 14 (fourteen) of receipt of the goods. The cost of return paid by the Purchaser .. 
  6.8. The return received the wrong item and / or a defective product, Seller agrees to take back the goods and replace them with similar goods are appropriate. In the case where the seller does not have a suitable replacement goods, the buyer returned the amount paid. 
  6.9. For returned goods The buyer is responsible for completeness.
  6.10. Buyers all messages and questions sent and otherwise contacted a friend. Email: rebeautybo@gmail.com or contact phone number. +370 673 36630.
 3. Exchange of information
  7.1. Buyers all messages and questions sent and otherwise contacted a friend. Email: rebeautybo@gmail.com or contact phone number. +370 673366630.

8. Miscellaneous
8.1. These Rules made under Lithuanian law. 
8.2. These Regulations relationship arising by Lithuanian law. 
8.3. In the event of damage, the guilty party shall compensate the other party for direct damages Republic of Lithuania according to the law and on the grounds. 
8.4. Any controversy comes on the rules to be resolved through negotiation. Failing agreement, the Republic of Lithuania shall be settled according to the law.
8.5. Each user has the ability to deal with the seller to resolve any disputes electronically, without going to court. First, the user must apply in writing to the seller, and within 14 days of receipt of the claim, the Seller did not respond to the user’s claim, or alternatively claims user, the user can apply to non-judicial consumer dispute dealing with the subject, ie the State Consumer Rights Protection Authority (str.25 Vilnius, 01402 Vilnius, e. p.  tarnyba@vvtat.lt , tel. 852 626 751, website  www.vvtat.lt ), or in its territorial units or counties to complete an application form EGS platform  http://ec.europa.eu/ods/ ).