PIRKIMO TAISYKLĖS

www.rebeautybox.com (toliau – Įmonė, arba mes), įmonės individualios veiklos nr: 720110, registracijos adresas K.Ulvydo 11-81, Vilnius, kontaktiniai telefono Nr.  +370 67336630,  elektroninio pašto adresas: rebeautybox@gmail.com

Prekių pirkimo – pardavimo www.rebeautybox.com elektroninėje parduotuvėje taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi www.rebeautybox.com elektroninėje parduotuvėje (toliau – „ www.rebeautybox.com “) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka www.rebeautybox.com parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi www.rebeautybox.com parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  1.2. El. parduotuvėje www.rebeautybox.com prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia www.rebeautybox.com , registracijos adresas: K.Ulvydo 11-81, Vilnius, kontaktiniai telefono Nr.  +370 67336630, elektroninio pašto adresas: rebeautybox@gmail.com. (toliau – „Pardavėjas“).
  1.3. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis www.rebeautybox.com elektroninėje parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis www.rebeautybox.com elektroninės parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis www.rebeautybox.com parduotuve ir joje pirkti turi teisę: 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
  1.4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti www.rebeautybox.com parduotuvėje.
  1.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia www.rebeautybox.com parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.
  1.6. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo www.rebeautybox.com parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių www.rebeautybox.com parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių www.rebeautybox.com parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
  1.7. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant www.rebeautybox.com parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
  1.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  1.9. Pardavėjas, atsižvelgdamas į www.rebeautybox.com parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių.
  1.10. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi www.rebeautybox.com parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas www.rebeautybox.com parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti www.bumba.lt parduotuvės ar Pardavėjo vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.
  1.11. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti www.rebeautybox.com parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.
  1.12. Pardavėjas šiuo informuoja, patvirtina ir garantuoja Pirkėjui, kad jis kaip pardavėjas yra įgaliotas parduotuvėje www.rebeautybox.com organizuoti, vykdyti Pardavėjui priklausančių prekių prekybą ir teikti Pirkėjui su tokių prekių prekyba susijusias kitas paslaugas, kaip nurodyta šiose Taisyklėse.
 2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas
  2.1. Pirkėjas gali pirkti www.rebeautybox.com elektroninėje parduotuvėje šiais būdais:
  2.1.1 internetu užsiregistruodamas www.rebeautybox.com elektroninėje parduotuvėje;
  2.1.2 internetu nesiregistruodamas www.rebeautybox.com elektroninėje parduotuvėje;
  2.1.3 pateikęs užsakymą el. paštu: rebeautybox@gmil.comar telefonais: +370 67336630.
  Registruojantis, registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.
  2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
  2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis www.rebeautybox.com parduotuve ir joje pirkti. Pirkėjas vėl įgyja galimybę pirkti tik iš naujo užsiregistravęs www.rebeautybox.com  parduotuvėje.
  2.4. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie www.rebeautybox.com parduotuvės Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (Pirkėjo vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie www.rebeautybox.com parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei www.rebeautybox.com teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo pasikeisti prisijungimo duomenis. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie www.rebeautybox.com parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.
  2.5. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi www.bumba.lt parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.
  2.6. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra pilnametis (Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais), vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis www.rebeautybox.com parduotuvės paslaugomis.
  2.7. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir anketoje pažymint atitinkamus laukus.
 3. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka
  3.1. Prekių kainos www.rebeautybox.com parduotuvėje ir suformuotame užsakyme Eurais su PVM.
  3.2. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis www.rebeautybox.com parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.
  3.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
  3.3.1. Už perkamas prekes atsiskaitoma per paysera.lt sistemą (pasirinkę šį mokėjimo būdą Jūs per paysera.lt sistemą būsite nukreipti į Jūsų banką ir iškarto galėsite atlikti atsiskaitymą už prekes, o pinigai pervedami nedelsiant). Paysera.lt bendradarbiauja su didžiausiais šalies bankais, taigi Jūs galite atsiskaityti per paysera.lt jei esate nors vieno banko klientas. Tai saugaus apmokėjimo garantas. Paysera.lt sukūrė jį tam, kad Jūs galėtumėte būti užtikrinti apmokėjimo būdų gausa ir saugumu atsiskaitant internetu.
  3.3.2. Atsiskaitymas banko pavedimu naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.
  Reda Saveikyte

Sąskaitos Nr. LT277300010121858633
AB SWED bankas
Mokėjimo paskirtis: sąskaitos faktūros numeris.
Mokėjimas privalo būti atliktas per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo užsakymo patvirtinimo sistemoje. Kitu atveju užsakymas yra atšaukiamas.
Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
3.4. Pirkėjas, jei jis yra juridinis asmuo, turi teisę atsiskaityti už prekes apmokant pateiktą išankstinę sąskaitą (susisiekus su www.rebeautybox.com  el. paštu: rebeautybox@gmail.com). Gavęs išankstinę sąskaitą Pirkėjas pinigus perveda į Pardavėjo sąskaitą išankstinėje sąskaitoje nurodytu terminu. Pirkėjui neapmokėjus išankstinės sąskaitos joje nurodytu terminu prekių užsakymas nėra vykdomas. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

 1. Prekių komplektavimas ir pristatymas
  4.1. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas 2 Eur su PVM mokestis. Prekės pristatomos į visus Lietuvos miestus ir gyvenvietes (siuntos pristatymui į Kuršių Neriją taikomas papildomas mokestis, dėl pristatymo į Kuršių Neriją kreipkitės: rebeautybox@gmail.com). Pirkėjas gali pasirinkti šiuos prekių pristatymo būdus:
  4.1.1. Prekiu pristatymas registruotu Pastu ( Kaina 2 Eur)
  4.1.2. Prekių pristatymas į Omniva paštomatą (kaina 2.50 Eur ).
  Pasirinkus prekių pristatymą į Omniva paštomatą, didžiausias leistinas tokios siuntos svoris – 30 kg. Didžiausi leistini išmatavimai: plotis – 38 cm, ilgis – 64 cm, aukštis – 39 cm. Jei Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti per siuntų savitarnos terminalą (Paštomatą), sistemoje privaloma pasirinkti Pirkėjo pageidaujamą terminalą. Siunta iš Omniva paštomato turi būti atsiimta per 7 (septynias) kalendorines dienas.
  Dėl pristatymo į užsienį susisiekite su mumis prieš apmokėdami prekių užsakymą. Informacija susisiekimui:
  el. paštas: rebeautybox@gmail.com
  4.2. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos www.rebeautybox.com parduotuvės sistemoje Pirkėjo užregistruotu adresu, pasirinkus pristatymą į Paštomatą – į nurodytą terminalo adresą.
  4.3. Tuo atveju, kai Pirkėjo www.rebeautybox.com parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  4.4. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas registruodamasis www.rebeautybox.com LT parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai Pardavėjas turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį.
  4.5. Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.
  4.6. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.
  4.7. Lietuvos teritorijoje prekės pristatomos nuo dviejų iki septynių darbo dienų laikotarpyje nuo mokėjimo už prekes gavimo dienos.
  4.8. Pardavėjas neatsako už uždelsimus, atsiradusius dėl mūsų partnerių, šiuo atveju transporto įmonių ir tiekėjų, pristatymo bėdų. Atitinkamai tiekimo ir paslaugų teikimo terminai pailgėja dėl aplinkybių, kurios nepriklauso mūsų kompetencijai.
 2. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
  5.1. Visų www.rebeautybox.com parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.
  5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad www.rebeautybox.com parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas dėl pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet pardavėjas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.
  5.3. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už www.rebeautybox.com elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
 3. Prekių keitimas ir grąžinimas
  Netinkamos kokybės prekės grąžinamos ir keičiamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ naujos redakcijos (patvirtinta 2012 m. kovo 15 d. Nr. 4-243) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420479&p_query=&p_tr2=2) ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“, naujos redakcijos (patvirtinta 2011 m. gruodžio 23 d. Nr. 4-959) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415995&p_query=&p_tr2=2) numatyta tvarka.

6.1. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių
6.2. punktu, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. parduotuvės kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

6.3. Pirkėjui grąžinant netinkamos kokybės prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

6.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

6.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

6.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

6.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

6.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

6.3.6. pirkėjas nekokybišką prekę gali grąžinti per 14 dienų nuo jos gavimo.

6.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 6.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

6.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

6.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą, tuo atveju, kai užsakytas skubus pristatymas.

6.7.Pirkėjo įsigyta kokybiška kosmetikos prekė , Pirkėjo reikalavimu nekeičiama ir reikalavimas grąžinti už ją sumokėtus pinigus  yra netenkinamas  vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ naujos redakcijos (patvirtinta 2012 m. kovo 15 d. Nr. 4-243) (
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420479&p_query=&p_tr2=2) ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“, naujos redakcijos (patvirtinta 2011 m. gruodžio 23 d. Nr. 4-959) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415995&p_query=&p_tr2=2) numatyta tvarka.
6.8. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu: rebeautybox@gmail.com ar kontaktiniais telefonais Nr.  +370 67336630.

 1. Apsikeitimas informacija
  7.1. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu: rebeautybo@gmail.com ar kontaktiniais telefonais Nr.  +370 673 36630.
 2. Baigiamosios nuostatos
  8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  8.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
  8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  8.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).